bản thân tôi có giác ngộ hay không tôi cũng không biết .còn nói năng giác với Sở giác tôi lại càng chẳng hiểu vì tôi không có hai khái niệm này Từ bi trí tuệ 37 phẩm trợ đạo cho đến tất cả không phải phật đạo. Cái này là mình nói sai có một box mình nói như vậy này xin sám hối .