Có một box mình nói chưa rõ về lĩnh hồn bây giờ phải nói lại cho rõ lĩnh hồn là thật có nếu ko có lĩnh hồn thì ko ai tu