Chùa thờ Phật mà đòi tiền thì không thật sự thờ Phật mà là thờ ma quỷ (tức thần thánh) nào đó. Nhưng chắc chắn có một số người khỏi bệnh sau cầu cúng. Tại sao vậy? Tại vì cơ chế chữa bệnh ở đây cũng giống như khi cúng ông gốc đa, bà bình vội. Quả là có những thế lực cõi âm dùng năng lượng của chúng chữa anh khỏi một bệnh nào đó, nếu số anh không chết vì bệnh đó và chỉ khi anh nộp lạicho chúng một khối năng lượng lớn hơn bằng tiền. Thí dụ anh nộp nhà chùa 100 triệu, tức là anh đã giao công sức lao động của một năm của anh chẳng hạn cho ma quỷ. Ma quỷ nhận năng lượng của anh tích lũy trong những đồng tiền ấy, còn những tờ giấy với những con số vẫn có giá trị tiêu dùng với con người và qua dùng vào chi trả kết quả lao động chúng được tái nạp năng lượng. Ma quỷ dùng năng lượng thặng dư do anh chị cung cấp để tăng cường khả năng của chúng chữa bệnh và khống chế anh chị. Do đó nhất định cho rằng chùa Ba Vàng không chữa được bệnh trong mọi trường hợp là sai lầm!
Cần nhận ra chuyện ngớ ngẩn là người chết đến 5, 10 thậm chí 80 đời trước còn về báo oán, vì phần lớn họ đã trải qua nhiều kiếp, hoặc đang là một sinh vật, hoặc đã lên tầng cao hơn hoặc đang ở địa ngục làm sao mà về được. Linh về chỉ có thể là ngạ quỷ đang quẩn quanh gần thế giới này, chúng có thể tự nhận là ông tổ tám đời nhà anh, hoặc có thù cướp người yêu từ mười hai kiếp trước và nói vanh vách quá khứ của anh kể cả một vài bí mật. Bệnh mà ma quỷ chữa khỏi tức là không phải bệnh chết. Và có khả năng dùng hết số tiền nộp nhà chùa vào chạy chữa sẽ khỏi bệnh (một dạng cân đối năng lượng).
Chùa chiền ngày nay là nơi hoạt động xã hội, chính trị. Sư sãi cũng hoạt động xã hội, chính trị. Do đó chùa với danh nghĩa một tổ chức xã hội, tổ chức kinh doanh, sư sãi là một thứ cán bộ chuyên ngành phải chịu búa rìu của xã hội, pháp luật đơn giản là vậy.