Thời đại cơ chế thị trường,dựa vào thuyết phát triển XH.trên nền tảng XHCN,là sai hoàn toàn chẳng có đất nước nào phát triển được cả.không dân chủ không ai kiểm soát được quyền lực lãnh đạo,nó sẻ làm tha hoá lãnh đạo.dẫn đến lợi ích nhóm.vụ nước mắm truyền thống,nước chấm chỉ là ví dụ...