Những ai cần lên đời thì chịu khó đu bám tưng hô like thanks Dr.Lonist chăm chỉ ít lâu thì ngài Lonist sẽ sai thần tài ( xét về cấp bậc thì thần tài mọi khu vực THẤP hơn Dr.Lonist-nguyên văn) cho số để mà vào bờ.
Dr.Lonist từng ban phước lành lộc lá cho nguyên cả 1 xóm ở chắc cà đao hốt trọn lô đề.
Lành thay.
Bu theo Dr.Lonist chỉ có lợi lạc lớn lao không có hại.
Ngu và nghiệp nặng mới không theo thầy Lonist