Giáo phái sáng tạo. Giáo phái sáng tạo là một tôn giáo mà chỉ có người da trắng được phép tham gia. Nhóm này được biết gây ra nhiều vụ đe dọa và khủng bố. Giáo phái này theo chủ nghĩa vô thần, phủ nhận "đức tin" vào thần thánh nên không thờ bất cứ ai