Diễn biến cụ thể cuộc chiến bảo vệ Biên Giới phía Bắc từ năm 1979 đến 1989

https://vnexpress.net/longform/dien-...c-3881788.html