Ở Hội Làng Quan Nhân, Hà Nội cũng như vậy, nhiều Hội ở Miền Bắc này như vậy mà