Còn cái vụ 'hỏa táng linh hồn có nóng không?'. Thực tế nóng hay không là do 'tưởng chi' của người đã mất cảm nhận như thế. Khi linh hồn lìa khỏi xác thì các xác chỉ là vô dụng, linh hồn không có cảm giác gì nữa. Có cảm giác chẳng qua là vong họ thương nhớ đến thân xác của họ thôi, nếu người còn sống mà nói chuyện, và phân tích cho họ hiểu thì họ sẽ không còn cảm giác đó nữa.