Nếu xấu wá sao "thằng nhỏ" "lên" đc thì "mần ăn" gì nữa. Tui sợ nhất là loại đàn bà dùng bùa ngải để có chồng