Chúc Bin khỏe như trâu như voi để tiếp tục cống hiến cho TGVH