Chào bạn nếu bạn muốn tu theo đạo gia thì mời bạn tham khảo thanh tĩnh kinh và kinh thái thượng cảm ứng thiên nhé.