Có thể 1 chủng tộc với nền khoa học siêu việt đã làm các thử nghiệm dịch chuyển không thời gian lên loài người để chuẩn bị cho việc lớn nào đó trong tương lai