Thằng Lonist là ai mà bác ngụy quân tử ghét dữ vậy