Có ai biết cách gì đuổi trộm làm bọn chúng không bao giờ dám đến nữa hông?