Mọi thứ do tâm tạo nhưng tâm này chắc của thượng đế chứ với tâm của phapchieumt thì nó vẫn thực như cái cuộc sống này thôi :))