MẬT TẠNG VIỆT NAM SỐ 6PHẬT NÓI XÍ THẠNH QUANG ĐẠI OAI ĐỨCTIÊU TAI CÁT TƯỜNG ĐA LA NI KINHSố 963


Tam Tạng Sa môn Đại Quảng Trí Bất Không phụng chiếu dịchLúc bấy giờ Phật Thích Ca Mâu Ni tại Tịnh Cư Thiên cung, bảo các tú Diệu, các Không thiên, Cửu Chấp Đại Thiên, và Nhị Thập bát tú, Thập nhị cung thần, tất cả Thánh chúng.

Ta nay nói pháp, quá khứ Như Lai Sa la vương đã nói Xí thạnh quang Đại oai đức Đà la ni trừ tai nạn. Nếu có Quốc vương cùng các đại thần nơi chỗ ở và quốc giới bị Ngũ tinh lăng bức, La hầu, Tuệ bột quái tinh chiếu đến bổn mạng cung tú và các tinh vị, hoặc lâm đến toà hoặc nước hoặc nhà và nơi đồng trống, lúc bị lăng bức hoặc thối, hoặc tiến hành các chướng nạn. Ơ nơi thanh tịnh tạo lập các đạo tràng, tụng đà la ni nầy 108 biến hoặc 1.000 biến, hoặc một ngày hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày, y phép nghiêm sức đạo tràng, chí thọ trì đọc tụng, tất cả tai nạn thảy đều tiêu diệt, không thể làm hại. Nếu Thái Bạch, Hoả tinh nhập vào Nam Đẩu, trong nước trong nhà và các chỗ đồng trống làm các chướng nạn, trước tượng Phẫn nộ hoạ hình thiết đổ rô ( oan gia ) liên tục tụng niệm đà la ni nầy, tai nạn tức trừ diệt, không dám phạm đến thân, liền nói đà la ni rằng:

-Nẵng mồ tam mãn đà một đà mẫm, a bát ra để hạ đa xá sa na mẫm đát điệt tha. Úm khư khư khư hê khư hê, hồng hồng nhập phạ la nhập phạ la, bát ra nhập phạ la bát ra nhập phạ la, để sắc sá để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, tát phổ tra tát phổ tra, phiến để ca thất rị duệ sa phạ ha


Đà La ni nầy tất cả Như Lai đều đã nói, nếu có bí sô bí sô ni, tộc tánh nam tộc tính nữ thọ trì đọc tụng hay thành tựu 8400 việc cát tường, hay tiêu diệt 8400 các việc bất tường. Nếu có Quốc Vương, Đại quan và các quyến thuộc và tất cả nhân dân hoặc bị ngũ tinh, La Hầu, Kế Đô, Tuệ bột, Yêu quái ác tinh, lăng bức để toà, hoặc trong nước, trong nhà, hoặc các chỗ, các sao bổn mạng làm các tai nạn, hoặc trấn tinh lăng bức, hoặc tới hoặc lui, cùng các oan gia nhiều đời muốn lại làm hại, các ác hoạnh sự, khẩu thiệt, yếm đảo chú thuật làm các tai nạn. Khiến các chúng sanh y pháp thọ trì, tất cả tai nạn thảy đều tiêu diệt, không thể làm hại, chuyển hoạ thành phước, mọi việc đều được an lành. Ta nay nói đà la ni công đức không thể nghĩ bàn. Bí mật thọ trì không được truyền ra.

Bấy giờ Như Lai bảo bốn chúng rằng: " Nếu như trong cõi nước không an, các nạn đồng thời nổi lên, các chúng thanh tịnh y như pháp tạo lập đạo tràng, an trí tượng Phật, kiết giới hộ trì, hương hoa, đèn, đuốc tuỳ sức cúng dường, khiến các hữu tình được pháp vô lượng, các tai nạn tiêu diệt.

Lúc đức Như Lai nói đà la ni nầy rồi, Bồ Tát ma ha tát Mạn Thù Thất Lợi cùng thanh văn bốn chúng, Du không Đại Thiên, cùng các tinh thù, tất cả đại chúng, y theo Phật sắc đảnh lễ phụng trì trở về bổn cung. Thiên Long Bát Bộ hết thảy đại chúng nghe Phật nói rồi đều rất vui vẻ tin chịu vâng làm.

PHẬT NÓI XÍ THẠNH QUANG ĐẠI OAI ĐỨC

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG ĐÀ LA NI KINH

Huyền Thanh
nguồn: www.kimcangthua.com

Ai sang năm bị sao xấu chiếu mạng thì có thể tụng trì thần chú này cho yên tâm.

:yb663::yb663::yb663::yb663::yb663::yb663: