Có 1 người bạn tặng mình lá bùa này nhưng mình không rõ là bùa gì?Người đó có ý tốt hay xấu.Xin các thầy giải đáp giúp