dùng công cụ thời kỳ đồ đá, sao chứng minh sự tồn tại của của vật bằng kim loại.