Hôm nay, mình xin lập chủ đề này để mình dịch dần dần sách Kỳ môn độn giáp dự đoán học của Yêu Học Thanh.