dễ mà...đề nó đục cho nó nhừ tử là được ngay...he he