Tôi thay tốt nhất bạn nên niệm danh hiệu Quan Thế Am Bồ Tát moi ngày. Bạn mua một soi dây chuỗi 108 hạt rồi niem 1000 niệm moi ngày de cầu bình an. Lúc đang thời gian không may mắn bạn có cố kiếm thầy cũng gặp thầy dzom thôi.