Có những người vô thần thích phá người tâm linh, hoặc có thù hằn gì với thầy bà nên giận cá chém thớt. Giống như chị ngụy quân tử đến hôm nay vẫn chưa chịu tha cho dr.lonit