Mình sinh năm 1983, làm ăn thất bại hoài. Xin cao nhân chỉ giáo con đường sáng. Thanks