Sơn Tưng xúc phạm Thiên Chúa Trời
Sơn Tùng xúc phạm Chúa Trời
Sơn Tùng xúc phạm Thiên Chúa giáo
Sơn Túng báng bổ Thiên Chúa