Cũng hên là thời gian gần đây hội thánh này im lặng cho bà kon nhờ , chứ đi đâu hội họp - gặp mặt số lượng đông là thế nào cũng bị CA theo dỏi . mong chính quyền loại trừ hội thánh này ra khỏi cộng đồng .