Hại ai nhỉ?
Bạn không tin thì có thể bỏ qua cơ mà?!