Bin571 ơi...
hay là hai đứa mình đi xét nghiệm đi anh..............