Nam hạn hán. Bắc lũ lụt
Thật đáng lo sợ các bạn ạ, 1 bên thì dự trữ nước, 1 bên thì phải xả nước
Nghĩ bên xả chuyển về cho bên dự trữ cũng thật hay đó