Bạn Kat Kat,
Bây giờ thì câu chuyện đến đâu rồi bạn?

Thân
NN