15. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ-tát nói: Pháp môn niệm Phật là tâm tông của chư Phật, là con đường giải thoát tắt nhất của mọi loài


(trích từ Pháp Môn Niệm Phật của Hòa Thượng Thích Hồng Đạo)