HT Từ Thông: "Phật Giáo Trung Quốc đào tạo tội lỗi biết là bao nhiêu ở trong sách vở gọi là cao tăng, gọi là thất tăng"