Nam Mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện
Địa Tạng Vương Bồ Tát