Thần tiên ko có thật đâu. Nếu tôi là thần tiên, tôi rất ngại gặp phàm nhân vì đang thời mạt pháp