Pháp tu để thành tiên ở đời này thì vãn bối không biết. Nhưng vãn bối biết bài pháp mà Đức Phật đã dạy để được sinh cộng trú với Chư Thiên, hay Phạm Thiên, sau khi thân hoại mạng chung.