theo mình biết môn Thiền vô vi là môn tu Tiên. trên diễn đàn có bác Quin Xin Huan ( Tần Thủy Hoàng) giỏi nhất môn này . bạn xin làm đệ tử bác ấy chắc mau thành Đạo lắm đấy