dạ,để đưa em nó về .
em nó chỉ nói láy ( từ láy) chứ không chơi chử.
bởi cách viết của "nói láy " và "chơi chử" khác nhau nên em nó không hiểu.
thế anh đã hiểu ???

chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
cát tường.