NHững họa sĩ nữ này làm sao có tài vẽ tranh nude bằng Dr.Lonist.
Dr.Lonist từng bảo con ả tiện nhân để cho ngài vẽ khỏa thân khi ngài về VN "lấy xâu" ...
Trước đấy thì Dr.Lonist mnag các hình ảnh Thích ca do ngài vẽ ra để mihn chứng "tài năng"Haha... rất tiếc.....