A di đà Phật ... Mình đã hiểu ra rồi . Cái mình Hiểu Và cái bạn hiểu khác nhau ở chổ
.. Với bạn : Ta là người đã giác ngộ , Chúng sanh là người sẽ giác ngộ
... Với mình : Ta đã giác ngộ thành công , Chúng sanh sẽ giác ngộ thành công
.. Ý là . Ta làm được thì mọi chúng sanh đều làm được .Chứ chẳng phải người mới làm được còn các loài khác không làm được ...
....Kinh Bát nhã ba la mật có đoạn . Không có trí huệ cũng không có chứng đắc . Vì không có chổ chứng đắc nên tâm không ngăn ngại , vì không ngăn ngại nên không sợ hãi xa hẳn mộng tưởng đạt đến cứu cánh niết bàn . Chư Phật ba đời cũng y vào bát nhã ba la mật mà đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác ...
.... Vì vậy dù biết . Nhưng nếu trích dẫn ra là có chứng đắc thì sẽ trái với Bát nhã tâm kinh . Tâm vốn chẳng có chứng có đắc ... Nhưng tâm giác ngộ của con người có cao thấp nên Phật nói ra chúng sanh nhận biết tâm lượng của A La Hán , Tâm của bồ Tát , Tâm của Phật ....
cũng ví như đều là người như nhau . Lại có người Tâm bỏn sẻn , tâm tham lam ..v..v. Còn nếu căn cứ vào văn tự có hình tướng để chứng minh cái tâm không hình tướng thì không thể nói ra được . Nếu nói ra mang tội đại vọng ngữ . Phật đã tuyên bố Đức Phật Thị Hiện Tiếp Theo là Đức Di Lặc ... Thì ngoài Vị này ra . Các vị khác muốn độ chúng sanh thì chỉ thị hiện tướng khác không phải tướng Phật . Phật thường thị hiện hình tướng xuất gia , bồ tát thị hiện cả tại gia và xuất gia cho đến bà con thân thuộc .
chỉ khi sắp bỏ thân này , sắp ra đi mới tiếc lộ .