Nếu biến mất bí ẩn thì không hề bị thần kinh được. Chỉ có 1 lý do là ông ta đi xuyên được time bằng cỗ máy của tương lai. Nhưng lúc đó quên mất mình đi du hành xuyên time.