Thiên Chúa Giáo xuất phát từ Trung Đông vậy tại sao đa số người da trắng theo Thiên Chúa Giáo

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%..._tr%E1%BA%AFng

Đức giáo hoàng cũng nà người da trắng