Bài viết của tôi tuy rằng có 1 câu hỏi, nhưng không hề mang ý hỏi.
Pháp luật VN thường nói đến "tình và lý".