Người da trắng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%..._tr%E1%BA%AFng