bọn này toàn gây nghiệp, rồi sẽ trả quả sớm thôi, cầu mong linh hồn bé siêu thoát, xem như con đã đầu thai không đúng chỗ ...Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi Tiếp dẫn đạo sư A di đà Phật!