Không cần cải cách chữ Quốc Ngữ, nên để công sức đó đẩy mạnh Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 thì phúc cho dân tộc.