Cảm ơn bác ! trong mấy tuổi trên có 2 tuổi là của người nhà con ! Con sẽ dặn nhà cẩn thận.