Đẹp có đẹp.
Nhưng cũng không bằng những ly tách bát đũa của biệt phủ Dr.Lonist trước 1954.
Chỉ dùng duy nhất 1 loại bằng vàng và bạc ..