Em lên chùa thì sư thầy bảo em có một ông bác mất trẻ nhưng bây giờ đang làm quan to đi theo em che chở em, nhưng không biết đường thờ cúng bác nên bác hành cho gầy gò ốm yếu.Em đúng là gầy lắm. như vậy em muốn hỏi là bác đã làm quan rồi tức là bác đã đi về cõi khác đúng không ạ. vậy tại sao đã đi về cõi khác mà vẫn trỡ về cõi này để đi theo em được