Với những hành giả trì tụng Mật chú Đạo Sư Thành Tựu, dù họ là đệ tử thông thường hay đặc biệt của Ta, Đức Liên Hoa, [những lợi lạc sẽ là như sau]:
Trì tụng Mật chú hai mươi mốt biến mỗi ngày sẽ hoàn toàn xua tan chướng ngại bên ngoài, bên trong và bí mật.
Trì tụng Mật chú một trăm linh tám biến mỗi ngày sẽ tịnh hóa các lỗi lầm của rất nhiều vô lượng kiếp và các đời quá khứ sẽ được hồi nhớ.
Nhờ trì tụng thậm chí nhiều hơn, mọi thành tựu của bốn hoạt động giác ngộ sẽ được tiến hành không nỗ lực.
Và, hiển nhiên, nhờ trì tụng Mật chú một nghìn biến mỗi ngày, hạnh phúc tự nhiên và thành tựu thù thắng sẽ đạt được trong đời này.
Nhờ chỉ thỉnh thoảng trì tụng Mật chú này, thậm chí một chút, tám sợ hãi bên ngoài và trong, các bệnh tật, thế lực ma quỷ và kẻ gây chướng sẽ hoàn toàn được tịnh hóa và không bao giờ gặp phải.
~ NHỮNG LỢI LẠC CỦA MẬT CHÚ TINH TÚY ĐẠO SƯ THÀNH TỰU
(Trích từ Tuyển Tập Trước Tác của Apang Terton, Tập 15, trang 83-91)
Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ