Ngựa biết bay là con long mã ở trên tòa thánh tây ninh.